Koordinatörlük Görevleri
28 Mart 2023

ARTVİN İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,
 2. Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
 3. İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,
 4. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine (KKS)’ne kaydetmek ve takibini yapmak.
 5. Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,
 6. İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,
 7. Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,
 8. İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Performans Kriterlerine istinaden, Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek doğruluğunu sağlamak .
 9. İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri doğrultusunda hesaplanan performans puanını aylık olarak Destek Hizmetleri (Mali İşler Birimi)’ne gönderilmesini sağlamak,
 10. Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmek.
 11. İl Kalite Koordinatörü başkanlığında ildeki Kalite Yönetim Direktörleri ile gerektiğinde toplantı yapmak. Bu toplantıda öz değerlendirme sonuçları, SKS’ ye yönelik iyi uygulamaları, SKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerilerini paylaşmak.
 12. Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,
 13. Koordinatörlük bünyesinde İl klinik kalite birimi oluşturmak, ildeki klinik kalite çalışmalarının koordinasyonu ve denetlenmesini sağlamak.
 14. Dilek- Öneri Formlarının Değerlendirilmesini sağlamak.
 15. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak, ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,