Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
28 Mart 2023

Birim Uzmanı
Gülten BİLMİŞ

Birim Personelleri

    Suzan GEÇKİNAli ÇAVDAR                                                                                                        Halil TURGUTYüksel ÖZÇELİK
Birim Görevleri

1) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak

2) İlgili şahıs ve birimler ile işbirliği içerisinde personelin hizmetiçi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak

3) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere İl’deki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak

4) İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak

5) Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak

6) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak

7) Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

8) İl’de Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İl’deki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek

9) Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bildirimini yapmak

10) Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimler ile birlikte yapılmasını sağlamak

11) Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek

12) İl’de sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek

13) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek

14) Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak

15) İl’deki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak

16) Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek

17) İl’deki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek

18) Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek

19) Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak

20) Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak

21) Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimler ile koordine etmek ve yürütmek

22) Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek

23) Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak

24) Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insangücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak

25) Sağlık hizmet birimlerinin aşı, antiserum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili birimler ile işbirliği yaparak sağlamak

26) İl’de aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek

27) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak

28) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek

29) Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek

30) Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek

31) Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek

32) Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek

33) Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak