Artvin İl Sağlık Müdürlüğü 2022 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Ataması İlan Metni
20 Ekim 2022

 

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI KASIM DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KURASI İLAN METNİ

Amaç:

Sağlık hizmetlerinin il genelinde etkin ve dengeli bir şekilde yürütülebilmesi için, Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizde Sağlık Hizmetleri (SH) ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (YSH) sınıfında görev yapan personelin il içi dağılımlarını düzenlemektir.

Dayanak:

 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge.
 • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi.

Usul ve Esaslar:

 • 1-Münhal yerlerin açıklanması, müracaatların, kabul ve red durumuna göre yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile yerleştirme kurasına ilişkin her türlü duyurular İl Sağlık Müdürlüğümüzün www.artvinism.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak olup bu duyuruların tamamı tebligat hükmünde olacaktır.
 • 2-Yer değiştirme kurasına, Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A maddesine göre istihdam edilen SH ve YSH sınıflarında görev yapan personel başvuracak olup bu hizmet sınıfları dışında yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 3-Aile Hekimliği uygulamasında görev yapan personel ile 4924 sayılı Kanuna tabi görev yapan personel, 663sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel ve 657 sayılı Kanunun 4/B (663 45/A’lı personel dahil), 4/C ve 4/D maddelerine tabi olarak görev yapan personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
 • 4-Kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) devam eden personelin kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • 5-Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • 6-Başvurular, ilan metni ekinde yer alan takvim çerçevesinde; İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet adresinde yayınlanan ilan metni hükümleri doğrultusunda ve ilana çıkılan münhal kadrolar üzerinden en fazla 5 (beş) tercihte bulunularak yapılacaktır.
 • 7-Müracaatlar 20 Ekim – 24 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak olup kuraya müracaat eden personel, müracaat tarihleri arasında başvuru evrakını görev yaptığı sağlık tesisinin atama birimine teslim edecektir. İlgili sağlık tesisi tüm başvuruları tek resmi yazı ekinde toplu olarak 24 Ekim 2022 tarihi mesai bitiminde Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığında olacak şekilde EBYS ortamından göndereceklerdir.
 • 8- Başvurular için ekteki Atama ve Nakil Talep Formu eksiksiz doldurulacak, talepte bulunan personel tarafından imzalanarak kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin üst yöneticisine (Başhekimi/TSM Başkanı) onaylattırılacaktır.
 • 9-Kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu birimde fiilen 1 (bir) hizmet yılı çalışmış olma şartı aranacaktır. Kadrosunun bulunduğu birimde fiilen 1 (bir) yılını tamamlamamış olanlar kuraya müracaat edemeyecek olup müracaat edenlerin talepleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • 10-Yerleştirme kurasına müracaat eden personelin yerleştirme işlemleri 01/07/2022 tarihine göre hesaplanan hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. Bu nedenle, müracaat eden personelden hizmet puanına itirazı olmayanlar;  Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden aldığı hizmet puanı döküm belgesini “Hizmet puanıma itirazım yoktur, doğruluğunu onaylıyorum.” şeklinde not düşüp imzalayarak Atama ve Nakil Talep Formuna ekleyecektir. Hizmet puanına itirazı olanlar ise “Hizmet puanıma itiraz ediyorum.” Şeklinde not ekleyip imzalayacak ve aynı belge üzerinde itiraz gerekçesini ayrıntılı olarak belirtip ilgili bilgi ve belgeleri ilave ederek Atama ve Nakil Talep Formuyla birlikte sunacaktır.
 • 11-Aynı sağlık tesisini tercih eden aynı unvan-branşlı personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde, çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 • 12-Kuraya başvuran personelden atamalarını iptal ettirmek isteyenlerin 27/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar, kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi üzerinden başvuru iptal talep dilekçesini Müdürlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Bu şekilde kura başvurusu iptal ettirenler hakkında cezayi müeyyide uygulanmayacaktır.
 • 13-Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 30 (otuz) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmayanların atamaları iptal edilecektir. Ancak, bulunduğu birimden ayrılması halinde kendi unvan ve branşında Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının % 60’ın altına düşmesi durumunda ayrılış işlemi yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.
 • 14-Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 30 (otuz) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle (13. Maddede yer alan düzenleme hariç) ataması iptal edilenler ile ataması yapıldıktan sonra atamasının iptali talebinde bulunanlar atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile il içi yer değiştirme kurasına müracaat edemeyeceklerdir.
 • 15-İlan metninde hüküm bulunmayan hallerde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ve ilgili mevzuat esas alınacaktır.
 • 16-2022 Yılı Kasım dönemi il içi yer değiştirme kurası takvimi aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.

2022 YILI KASIM DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KURASI TAKVİMİ

1

20 Ekim 2022

 

İlan metninin ve münhal kadroların Müdürlüğümüzün www.artvinism.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanması.

 

2

20 Ekim– 24 Ekim 2022

(Saat 17.00’a kadar)

Tercih başvurularının yapılması.

3

25 Ekim – 27 Ekim 2022

Başvuruların incelenmesi. Hizmet puanının da yer aldığı müracaat listelerinin yayınlanması.

4

27 Ekim -28 Ekim 2021

Hizmet puanı itirazlarının ve varsa diğer itirazların alınması.

5

31 Ekim 2022

Başvuru kabul ve red sonuçlarının yayınlanması.

 

İlanen duyurulur.

2022 Kasım Dönemi İl İçi Atama Yapılabilecek Kadrolar

İl İçi Atama ve Nakil Talep Formu