SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE) BİLGİLENDİRME
13 Şubat 2024

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE) BİLGİLENDİRME FORMU

1.SÜDGE, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48.Maddesinin 4785 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasına “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır” ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine “Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir” hükmüne dayanılarak hazırlanan ve 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği gereği yapılmaktadır.

2.SÜDGE, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesine göre ikinci defa geçici olarak sürücü belgeleri alınan sürücülerin ehliyetlerini geri alabilmeleri için katılmaları ve belirlenen sürede başarılı olarak tamamlamaları gereken bir eğitimdir.

3.SÜDGE’nin amacı, katılımcılara alkolün vücuttaki etkisi ile alkollü araç kullanmanın risklerini öğretmek ve farkındalık yaratmak, alkollü iken araç kullanmama konusunda tutum ve davranış değişikliği kazandırmaktır.

4.Eğitim grupları, gerekli belgeleri tamamlayan ve kayıt yaptıran 12’şer kişilik gruplardan oluşur. Başlama tarihi, kayıt esnasında kayıt yapan tarafından katılımcılara yazılı olarak verilmektedir. Program; 4 hafta sürecek olup, haftada 1 gün, hafta içi yapılacaktır.

5.Yukarıda belirtilen Yönetmelik gereğince; “Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi şarttır. Devamsızlık yapan sürücülerin eğitimleri geçersiz sayılarak kişiler bir sonraki eğitim programına dâhil edilir ve eğitime baştan başlar.’’ Bu nedenle tüm derslere, uygulamalara ve kontrollere katılmak mecburidir.

6.Eğitim değerlendirmesinde, sürücünün derslere aktif katılımı, derslerdeki tutum ve davranışları, yazılı sınav puanı ve eğitimcilerin sürücüler hakkındaki görüşleri kullanılacaktır. İzleme değerlendirme görüşmesinden sonra başarılı olan katılımcılara SÜDGE’yi tamamladığına dair belge verilecektir.

7.Eğitimin başlangıç süresinden itibaren 10. dakikadan sonra katılımcı derse alınmaz ve devamsız sayılır. Devamsızlık için herhangi bir mazeret (hastalık hali, trafik, rapor, vb.) kabul edilmemektedir.

8.Derslerde devamlılığı takip etmek için düzenlenen imza çizelgesi düzenli olarak imzalanmalıdır. Gerekli durumlarda ilgililere ibraz etmek amacıyla katılımcının nüfus cüzdanı ve benzeri/resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

9.Derslere alkolsüz gelmek esastır. Derslere alkollü olarak geldiği tespit edilen kişinin durumu raporla belgelenir, sürücü derse alınmaz ve AMATEM’e sevk edilir.

10.Eğitim süresince ehliyetsiz araç kullanmak yasaktır.

11.Derslerde gizlilik ilkesine uyulacaktır. Katılımcıların kimlik ve kişilik bilgileri gizli tutulacaktır.

12.Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi’ne kayıt yaptırmak için;           

•          Başvuru Dilekçesi (Müdürlüğümüzce başvuru esnasında doldurulacaktır.) 

•          Ehliyet Geri Alma Tutanağı (Trafik Şube)

•          Nüfus Cüzdan fotokopisi

•          2 Adet vesikalık fotoğraf Halk Bankası TR 52 0001 2009 1750 0005 0001 01 nolu Artvin İli Sağlık Mü Dürlüğü hesabına 10.100,00 TL ( Açıklama: SÜDGE ücreti) yatırıldığına dair makbuz.

SÜDGE Başvuru Evrakları.docx