2024 Yılı Sağlık Personel Ve Yardımcı Sağlık Personeli Harici Personelin Haziran-Temmuz Dönem Tayini İlan Metni
26 Haziran 2024

2024 YILI SAĞLIK PERSONELİ VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HARİCİ PERSONELİN HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEM TAYİNİ İLAN METNİ

 Artvin İl Sağlık Müdürlüğü emrine 2024 yılı Haziran – Temmuz dönem tayini ile atanmak isteyen sağlık ve yardımcı sağlık personeli harici personel için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesinin Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı 7. maddesi gereğince Haziran – Temmuz Dönemi yer değişiklikleri yapılacaktır.

1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesinin Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı 7. maddesi gereğince 2024 yılı Haziran – Temmuz Dönem Tayini için 26/06/2024 - 08/07/2024 tarihleri arasında alınacak olup; Müdürlüğümüze 08/07/2024 tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Müdürlüğümüzce (https://Artvinism.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek kadrolara atanmak isteyen personelin, ekte yer alan Atama ve Nakil Talep Formu, Hizmet belgesi (EKİP sisteminden alınmış imzalı ve mühürlü), kadrolu kurumundan aldığı adli veya idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını bildirir yazı ve muvafakat vermeye yetkili amirce imzalanmış muvafakat yazısını EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) sistemi üzerinden Müdürlüğümüze gönderilmesi,

3. İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere yapılan başvurular ile Artvin İli dışındaki kadrolara yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 4. İller arası atama ve yer değişikliği işleminde münhal kadrodan fazla başvuru olması durumunda; atama işlemine, hizmet süresi en yüksek olan personelden başlanılacaktır. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde öğrenim durumu üstünlüğüne göre, eşitliğin devamı halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilerek sonuçlandırılacaktır.

 5. Personel iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması ve asaletinin tasdik edilmiş olması şartı ile (aday memurluğu devam eden personel kabul edilmeyecektir.) başvuruları kabul edilecektir.

6. Son başvuru tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veya herhangi bir nedenle ücretsiz izinde (askerlik, doğum v.b) olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Başvuru belgeleri eksik olanların ve müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, sehven değerlendirmeye alınıp ataması yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

8. Başvuru sonuçları ve ataması yapılan personelin durumları resmi internet adresimizden ilan edilecek ve ayrıca atananların atama kararları ile ataması uygun görülmeyen personelin durumları hakkında kadrosunun bulunduğu kurumlara bilgi verilecektir.

 9. Atama işlemleri EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) sistemi üzerinden Bakanlığımıza kadro talebi oluşturulacağı için 22/07/2024 tarihine kadar tamamlanacak olup, ataması yapılan personelin atama tarihi itibari ile en geç 1 (bir) ay içerisinde ayrılışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mazeretleri nedeniyle (rapor vb.) ayrılışını ileriki bir tarihte gerçekleştirecek olan personelin mazeret durumunu dilekçe ve belgeleri ile birlikte Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yasal süre içerisinde ayrılışlarını yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.

ATAMAYA  ESAS BELGELER

a. Kurumüstyazısı(Adliveidariyöndensoruşturmasınınbulunupbulunmadığının,Muvafakatınınuygungörülüpgörülmediğininbelirtilmesigerekmektedir.)
b.   Dilekçe
c.    AtamaveNakilTalepFormu(EK-1)
d.   HizmetBelgesiaslı (kurumtarafındanonaylı/mühürlü)
e.    Şoför unvanında müracaat edecekler için. Ehliyet Fotokopisi (aslı gibidir onaylı)Unvanlara ait münhal kadrolarektedir.(EK-2)
Müracaat için gerekli olan belgelerin asıllarının ilan edilen takvim çerçevesinde Artvin İl SağlıkMüdürlüğü (Çayağzı Mahallesi Miralay Şükrü Bey Cad.No:42 Merkez/ARTVİN adresine kargoşirketi, APS ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların posta vb. sebeplerdendolayızamanındaulaşmaması durumundasorumlulukbaşvuru sahibineaittir.

(HAZİRAN-TEMMUZ2024)TAKVİMİ

TARİH

AÇIKLAMA

26Haziran2024Çarşamba

Başvurularınbaşlangıcı

08Temmuz 2024Pazartesi saat17:00’akadar

Başvurularınbitiştarihivesaati

12Temmuz2024Cuma saat17:00’akadar

Başvuruevraklarıson geliştarihivesaati

22Temmuz2024

Sonuçlarınaçıklanması


Atama ve Nakil Talep Formu
2022 Haziran Temmuz Münhaller