Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
25 Şubat 2019

Birim Uzmanı Fatih YAŞAR

Birim Başhekimi
Dr. Mehmet Hakan KILIÇ

Birim Sorumlusu
Dr. Kadriye YÜCETÜRK

Birim Personelleri

Arzu AYARNilüfer KABANMehmet Can AŞIKLIFiliz KÖSEBüşra AYAYDINHacı Hüseyin ÖZKANMuhammet TAVŞANOĞLUEzgi YAŞARSelamet BİLGİLİElif TEKİN
Birim Görevleri

ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ GÖREVLERİ

1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

3. İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak,

4. İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak,

5. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik Malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

7. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

8. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

9. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

11.Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

12. Hastanelerin, hastane afet ve acil durum planlarını (HAP) hazırlamasına yönelik eğitim, koordinasyon ve tatbikatların denetlenerek gerçekleştirilmesini sağlamak,

13. Meydana gelen afet ve acil durumlarda tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

14. Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetlerinde sunulacak sağlık hizmetlerine ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde katılmak

15. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

16. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,

17. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

18. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

19. Bakanlık tarafından izin verilen illerde ve/veya afet ve acil durumlarda il sağlık afet koordinasyon merkezinin (İLSAKOM) kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

20. Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulmasını, işletilmesini ve gerekli araç, donanım ve malzeme teminini sağlamak, 11. UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak,

21. İl sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek,

22 – Yapılacak olan faaliyetler ile il içi ve il dışı görevlendirmeler için Valilik oluru almak ve Bakanlık ile gerekli yazışmaları yapmak

23. ASKOM Toplantıları ve Acil Sevk Değerlendirme Denetleme Komisyonu Organizasyonu ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, eksiklikleri gidermek .

24. İlimizde hizmet veren Yataklı Tedavi Kurumlarına ait acil servislerin denetimlerini yapmak, seviyelerini belirlemek ve gerekli tüm yazışmaları yapmak.

25. 112 Komuta Kontrol Merkezi veya idare tarafından iletilen il Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı acil yardım istasyonları ile ilgili ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek, gerekli çalışmaları yapmak.

26. İlimizde hizmet veren İlkyardım Merkezlerinin Belge İşlemlerini (Uygunluk, Mesul Müdürlük-Çalışma Belgesi, ve Eğitmen Kimlik Kartı) yapmak, uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli denetim işlemlerini yapmak.

27. İlimizde hizmet veren Özel ambulans servisleri ve kurum/kuruluş ambulanslarının denetimini yapmak. Uygun bulunmayan ambulanslar için gerekli yasal işlemleri başlatmak ve takip etmek. Ayrıca Ambulans servislerine ait mesul müdürlük, personel çalışma belgesi ve ambulans uygunluk belgelerinin düzenlenmesi ve gerekli durumlarda iptal edilmesi ile ilgili işlemleri takip etmek.

28. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ve tüm acil sağlık hizmetleri istasyonlarında haberleşme için kullanılan Telsizlerde meydana gelen arızaların giderilmesi.

29. Tüm Kamu ve Özel kuruluşlardan gelen sağlık tedbiri amacıyla ambulans (görevlendirme) talebini değerlendirmek, görevlendirmelerini sağlamak, kayıtlarını tutmak

30. Tüm kamu ve özel kurumlar ile gerekli resmi yazışmaları yapmak, cevap vermek ve takibini yapmak

31. İl içi ve il dışı sevkleri için gelen resmi yazıları ve hasta sevk kağıtlarını ilgili birimlere ulaştırmak, görevlendirmeleri yapmak ve gerekli yazışmaları yapmak.

32. Yeni başlangıç yapan personelin takibini yapmak, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesini ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğini tanıtmak ASELSAN, ARMAKOM ve ASOS şifresinin almasını sağlamak ve gerekli bilgileri vermek.

33. Şube içi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş akışı ve hizmet envanteri

34. Bakanlığımız tarafından başlatılan proje doğrultusunda 112 Acil çağrı hattının gereksiz aranması ve trafikte ambulansın geçişişine öncelik gösterilmesi konusunda “Yaşama Yol Ver” medya kampanyasını yürütmek.

35. Gelen ve giden evrakın dağıtımını planlamak, yanlış gelen veya birimi bilinmeyen evrak ile ilgili işlem yapmak, makama sunulacak evrakların ayrımını gözetmek ve gerektiğinde incelemesini yapmak.

36. Şubede görev yapan personelin özlük işlerinin takibini yapmak ve gerekli yazışmaların yürütülmesini sağlamak. Şube çalışanlarına ait bilgileri güncel tutmak.

37. Şube içi dağıtımları şubenin alt birimlerine sevk etmek ve gereken bilgileri toplamak.

38. Şubede yapılan yazışmalara ait dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.

39. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak hizmet veren acil sağlık hizmetleri istasyonlarına ait aylık çalışmaların TSİM sistemine girilmesi, çıktıların alınarak imzalatılması ve dosyada muhafaza edilmesi.

40. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak görev yapan ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personele yönelik eğitim planlamasının yapılması, katılımcıların belirlenmesi, bilgilendirilmesi, eğitim materyallerinin güncellenmesi, görev dağılımının yapılması ve gerekli olurların alınması için yazışmaların yapılması.

41. İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize bağlı olarak hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında kullanılan ambulansların gerekli bakım onarım işlemlerini yapmak, kazaya karışan ambulansın işlemlerini takip etmek, ambulanslarda kullanılan yazlık ve kışlık lastik ihtiyaçlarını gidermek.

42. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsisi yapılan yeni ambulansların taşınır kayıtları ile birlikte dağıtım ve yer değiştirme işlemlerini yapmak.

43. İlkokul öğrencilerine yönelik Bakanlığımız tarafından başlatılan “Minik 112” projesini uygulamak ve yürütmek.

44. 112 Acil Sağlık Hizmetlerini daha hızlı ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için vatandaşlarımıza yönelik plan içerisinde “Yaşama Yol Ver” acil sağlık hizmetlerinin sunumunda 112 acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla medya kampanyasının yürütülmesi.