İç Kontrol Hassas Görevler
20 Şubat 2019

                                          T.C.

                       SAĞLIK BAKANLIĞI

             Strateji Geliştirme Başkanlığı

   Hassas Görevlere İlişkin Bilgilendirme Notu

Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ ve Kamu İç Kontrol Rehberinde belirtilen standartlarda Kontrol Ortamı Standardı KOS. 2.6 da“İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.” genel şartına yönelik Bakanlığımız İç Kontrol Uyum Eylem Planında E.7.2.1 de “Birimlerde yürütülen faaliyetler birim yöneticileri tarafından değerlendirilerek hassas görevler belirlenecek, personele duyurulacak ve Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilecektir” denmektedir.

Bu kapsamda hassas görevler tespit edilirken göz önünde bulundurulması gereken hususlar ve tespit ettikleri hassas görevlere ilişkin almaları gereken asgari tedbirler şunlardır:

Hassas Görev Nedir?

Birimin temel işlevini etkin biçimde yerine getirmesini etkileyebilecek riskler içeren, zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilmesi halinde karar alma süreçlerini güçlendiren ve kaynakların etkin kullanımını sağlayan kritik öneme sahip sınırlı sayıdaki görevler hassas görevdir.

         Hassas Görevler Neden Tespit Edilmelidir?

Hassas görevlerin tespit edilmesi:

 • Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerin tespit edilmesini,
 • Bu kritik faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve bu sayede aksaklıklar varsa tespit edilmesini,
 • Bu kritik faaliyetler için gerekli kontrol önlemlerinin alınmasını, temin eder.

  Böylece;

 • Birimin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine,
 • Kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılmasına,

yardımcı olur.

 Hassas Görevler Nasıl Tespit Edilir?

Hassas Görevler tespit edilirken birimlerin; hizmet envanteri, operasyonel plan ve görev tanım rehberlerinde yer alan görevleri kapsamında soracakları başlıca sorular şunlardır:

 • Hangi görevler gizlilik statüsündedir?
 • Hangi alanlardaki faaliyetlerde hata veya usulsüzlük yapılması ihtimali daha fazladır?
 • Hangi görevlerin belli bir zaman süreci içinde yerine getirilmesi önemlidir?
 • Hangi alanlarda bilgi ve eğitim ihtiyacı çok yüksektir?
 • Hangi görevler iç ve dış etkenlere yüksek derecede maruz kalır?
 • Hangi görevler yerine getirilemezse mali kayba neden olur?
 • Hangi görevler yerine getirilemezse kaynak israfına neden olur?
 • Hangi işler yüksek maliyetlidir?
 • Hangi işlerin ya da süreçlerin aksaması birimin dışarıdan olumsuz tepki almasına neden olur?
 • Hangi işlerde hesap verme yükümlülüğü fazladır?
 • Hangi işler için çok fazla mesai harcanmaktadır?
 • Hangi alanlarda çıkacak sorunlar, birimin fonksiyonunu yerine getirmesine engel olur?
 • Kimlerin çok fazla sorumluluğu vardır?

Hassas Görev Belirleme Ve Sonrası:

Hassas görevlerin envanteri çıkarılır. Bu görevler gözden geçirilir. Hangi aşamalarda aksaklıkların olabileceği tespit edilir. Bu aksaklıkların önlenebilmesi veya en aza indirilebilmesi için ne gibi önlemler alınabileceğine karar verilir. Görevlerdeki etkinliğin sağlanması için alınan önlemler sürekli olarak izlenir. Bu kontrollerin hayata geçirilmesi ile birim daha güçlü bir şekilde görevlerini yerine getirmeye başlar.

Örnekler:

 • 1: Personel kayıtları gizlidir. Görmemesi gereken kişi ya da kişilerin bu kayıtları görmesi birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi? Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak belirlenmelidir.
 • 2: Bütçe hazırlık işlemleri kaynakların doğru tahsisi için önemlidir. Hazırlık çalışmaları birimin politika ve öncelikleri doğrultusunda yürütülmez ise bu durum birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi? Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak belirlenmelidir.
 • 3: Hazırlanan rapor, kitap (İzleme/Değerlendirme Raporları, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Çalışma Hayatı İstatistikleri vb.) gibi belgelerin ilgili mevzuatında belirlenen sürede/sürelerde ya da beklentilere cevap verebilmesi için kabul edilebilir sürelerde ilgili yerlere gönderilmesi/paylaşılması gerekir. Birimin bu çalışmaları zamanında tamamlayamaması birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi?/Karar alma sürecini olumsuz etkiler mi?/Birimin itibarını zedeler mi? … Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak belirlenmelidir. 
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi temininde yaklaşık maliyetin hesaplanması ve kaydedilmesi sürecinde görev alan personelin işi hassas görev olarak belirlenebilir.
 • iç kontrol hassas görev tespit formu.pdf
  Hassas Görev Nedir Sanıl tespit edilir.pdf